Vejdi Bilgin, Prof. Dr.( Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail vbilgin@hotmail.com  Telefon 2431066 - 60342 
----
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1994

Toplumsal Çözülme ve Din İlişkilerine Din Sosyolojisi Açısından Kavramsal Bir Yaklaşım Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Samsun 1996

Sosyo-Kültürel Şartların Fıkhi Hükümlere Etkisi (Dinî Hukukun Toplumsal Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Samsun 2001
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Sonsuz Huzur Düşü Emin Yayınları 2017 64  
  Putlar Yıkılırken: İlahi Davet Karşısında Mekke Beyan Yayınları 2017 128  
  Enes’in Günlüğü: Hz. Peygamber’in Hizmetinde On Yıl Nesil Yay 2011 175  
  Bizi Kuşatan Toplum Düşünce Kitabevi Yayınları 2009  
  İbadet: Şekilsel, Sembolik ve Toplumsal Ensar Neşriyat 2007  
  Fakih ve Toplum: Osmanlı’da Sosyal Yapı ve Fıkıh İz Yayıncılık 2003  
  Sosyal Çözülme ve Din Etüt Yayınları 1997  
         

* Editörlük
    Kitap Adı     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı     
  Kur’an ve Toplumsal Bütünleşme: Mezhepleşme ve Dini Gruplar Arası İlişkiler Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları 2015  
         

* Bölüm Yazarlığı
    Editör     Kitap Adı     Bölüm Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Bölüm Sayfaları    
  Mustafa Tekin Dinî-Toplumsal Problemler Karşısında İslam Hukukçusu: Fakih ve Müceddit Tipolojisi Fıkıh Sosyolojisi Eskiyeni Yay. 2016 s. 249-269.  
  Mustafa Tekin Sünnet Sosyolojisinde Sosyal Bilimsel Yöntem ve İçerik Sünnet Sosyolojisi Eskiyeni Yay. 2013 s. 87-116.  
  İhsan Toker Kur’an’dan Sosyolojik İlkeler Çıkarmanın İmkânı İslam ve Sosyoloji Eskiyeni Yay. 2013 s. 69-90.  
  Mehmet Bayyiğit Din ve Kültür Din Sosyolojisi Palet Yay 2013 s. 107-130.  
  Mehmet Bayyiğit Çağdaş Bir Fenomen: Yeni Dinî Hareketleri Din Sosyolojisi Palet Yay 2013 s. 305-333.  
  M. Metin Hülagu, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan II. Abdülhamid Dönemi Osmanlı Sosyal Yapısı Devri Hamid: Sultan II. Abdülhamid Erciyes Üniversitesi Yayınları 2011 c. 5, ss. 253-275.  
  Gündelik Hayatta Din Din Sosyolojisi Açıköğretim Fakültesi Yayınları 2010 s. 170-193.  
  Yeni Dini Hareketler Din Sosyolojisi Açıköğretim Fakültesi Yayınları 2010 s. 194-220.  
  Türkiye ve İslam, Din ve Vicdan Özgürlüğü İslam’a Giriş: Gençliğin İslam Bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2006 s. 397-406.  
             

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  Bir İnsanlık Sorunu: Merhametsizlik Diyanet Dergisi 2015 sy. 299 s. 11-15  
  İslam Tarihinde Politik ve Dinî Dil Üzerinden Nüfuz Mücadelesi Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi 2014 c. 14 sy. 1 s. 7-22  
  Benmerkezli Bireyden Irk Merkezli Topluma Diyanet Dergisi 2013 sy. 270 s. 22-25  
  Al-Ghazâlî as a Representative and Initiator of the Idealized Attitude in the Relationship between the Class of Religious Scholars and Government Ilahiyat Studies 2013 Vol. 4 s. 41-64  
  Dinî-Toplumsal Problemler Karşısında İslam Hukukçusu Eskiyeni 2012 sy. 24 s. 83-92  
  Dünyevileşme: Dindarlıkta Öznenin Değişimi Din ve Toplum 2012 c. 4 sy. 2 s. 18-29  
  Hz. Peygamber’in Mensubiyet Şuuru Oluşturma Çabası: Selamlaşma Moral Dünyası 2011 s. 4-7  
  Kur’an’dan Sosyolojik İlkeler Çıkarmanın İmkânı Eskiyeni 2011 sy. 22 s. 35-43  
  Sünnet Sosyolojisinde Sosyal Bilimsel Yöntem ve İçerik Eskiyeni 2011 sy. 23 s. 39-52  
  Gelenek, Modernlik ve Din: Üç Rekabet Alanı Eskiyeni 2010 sy. 17 s. 19-27  
  Dindarlığı Değerlendirebilmek Demokrasi Platformu 2010 c. 2 sy. 22 s. 15-17  
  Gelenek, İslam ve Modernlik Üçgeninde Yoruba Ailesinin Bugünü Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 s. 559-589.  
  Din Sosyolojisi Araştırmalarının Dinin Temel Problemlerinin Anlaşılmasına Katkısı Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi İlahiyat Özel Sayısı 2009 c. 2 sy. 1 s. 184-195.  
  Liberal Ahlak, Yoksulluk ve Türkiye Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi 2009 s. 50-56  
  Bölünmüş Bilinç: Gündelik Hayatı Din-Dünya Ayrımı Bağlamında Okumak Eskiyeni 2009 sy. 13 s. 30-39  
  Onbirinci Yüzyılda Siyasal Gerçeklik ve İslam Siyaset Düşüncesine Etkisi, (H. Kübra Yücedoğru ile birlikte) Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 2 s. 729-746  
  Modernlik ve Din: Bir Türk Filmi Senaryosu Nida: Düşünce, Kültür, Edebiyat 2008 sy. 124 s. 40-43.  
  Cami ve Cemaat Bize Neyi Hatırlatır? Nida: Düşünce, Kültür, Edebiyat 2008 sy. 131 s. 48-52  
  Putlaştıran İnsan Nida: Düşünce, Kültür, Edebiyat 2008 sy. 132 s. 29-32  
  Onbirinci Yüzyılda Siyasal Gerçeklik ve İslam Siyaset Düşüncesine Etkisi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 2 sy. 17 s. 729-746  
  Sana Göre Bana Göre İslam Nida: Düşünce, Kültür, Edebiyat 2007 sy. 120 s. 9-12.  
  Özgürlük Talep Eden Bir Dünya’da Popüler Kültürün Esiri Olmak,” Diyanet Dergisi 2006 sy. 182 s. 11-14  
  İlahiyat Araştırmaları ve Sosyal Bilimler Hadis Tetkikleri Dergisi 2005 c. 3 sy. 1 s. 129-140  
  Gelenek ve Din: Türkmenistan’ın Dini Hayatında Geleneğin Rolü Marife 2005 c. 5 sy. 2 s. 101-124  
  Cahiliye’den İslam’a Geçiş: Tebliğ ve Sosyal Akışkanlık Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2005 c. 14 sy. 1 s. 123-142  
  Dinî Yaşantı Bağlamında Yoksulluğun ve Zenginliğin Değişen Anlamı Köprü 2004 sy. 88 ss. 79-89.  
  Popüler Kültür ve Din: Dindarlığın Değişen Yüzü Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 c. 12 sy. 1 s. 193-214  
  Sosyal Akışkanlık Kavramı Üzerine Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 c. 12 sy. 2 s. 297-309  
  Değişen İktisadi Yapı Karşısında İslam Hukuku: 16. Yüzyıl Osmanlı Devleti Örneği İslami Araştırmalar Dergisi 2003 c. 16 sy. 4 s. 607-614  
  Yabancılaşma Problemi Karşısında Fert ve Toplum Diyanet Dergisi 2003 sy. 148 ss. 25-29.  
  Klasik Dönem Osmanlı Hukuk Düşüncesinin Temel Özellikleri Yeni Türkiye 2002 s. 52-60  
  Türk Toplumunun Evlilik Konusunda Bilgilenme ve Bilinçlenme Düzeyleri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2000 c. 9 sy. 9 s. 565-588  
  The Social Character of The Ottomans In The Period of Recession and Collapse Yeni Türkiye 2000 c. 3 s. 271-277  
  Gerileme ve Çöküş Devri Osmanlı Zihniyeti: Osmanlı’dan Cumhuriyete Miras Kalan Sosyal Karakter Üzerine Bir Deneme Yeni Türkiye 1999 s. 630-644  
  Türk Toplumunda Aile Kurumunu Benimseme ve Sahiplenme Düzeyleri OMÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 1998 sy. 10 s. 387-413  
               

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl     
  Cumhuriyet Hükümetlerinin Dini Kontrol Politikalarının Tarihsel ve Toplumsal Arka Planı: Ak Parti Hükümetleri Örneği 1st International Scientific Researches Congress - Humanity and Social Sciences, Uluslararası Bilimsel Araștırmalar KongresiKongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016) Madrid

2016

 
  Siyer Yazımında ‘Metodolojik Yaklaşım’ Kaynaklı Problemler Türkiye’de Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları Meridyen Destek Derneği İstanbul

2015

 
  İslam Dünyasındaki Bağımsızlık ve Direniş Hareketleri İçerisinde Emir Abdülkadir’in Yeri ve Önemi/ The Place and Importance of Emir Abdul Qadir inthe Struggles for Independence in the Islamic World I. Uluslar arası Emir Abdülkadir el-Cezairi Düşüncesinde Hümanizm: Birlikte Yaşama Tecrübesi ve Medeniyetler Arası Diyalog Sempozyumu/ The First International Symposium on the Humanism of Al Emir Abdelkader: A Symbol of Co-Existance and Dialogue of Civili Muasker, Cezayir.

2015

 
  16. Yüzyıl Fetvaları Çerçevesinde Toplumsal Olgulara Yaklaşım Açısından Müftülerin Tipolojik Analizi Sahn-ı Semân’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (16. Yüzyıl) Sempozyumu Zeytinburnu Belediyesi İstanbul

2015

 
  Müzakere Bugünün İlahiyatı Nasıl Olmalıdır? (Sorunlar ve Çözümleri) Çalıştayı Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi Nevşehir

2014

 
  Dindarın Tüketime Yaklaşımı ve Temel Tüketim Eğilimleri X. Din Sosyolojisi A.D. Koordinasyon Toplantısı: Tüketim Kültürü ve Müslüman Kimliğinin Değişimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Samsun

2014

 
  Dinî Anlayış ve Yaşam Biçiminin Oluşumunda Etken Olan Sosyo-Kültürel V. Din Şurası Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara

2014

 
  Modern Bir Disiplini Bağlamından Koparmak ve Yeni Bir Kimlik Kazandırmak İslam Sosyolojisi: Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı İSAV İstanbul

2013

 
  Popüler Dinî Müzik ve İktidar İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış Din ve Müzik Ulusal Sempozyumu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İstanbul

2012

 
  İslam Geleneğindeki “Fesad-ı Zaman” Algısı ve Molla Hüsrev’in Fıkhî Yaklaşımına Etkisi Uluslar arası Molla Hüsrev Sempozyumu, 18-20 Kasım 2011. Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa

2011

 
  İslâm Düşünce-Siyaset Tarihinde Laikliğin İzini Sürmek Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi U.Ü. Felsefe Bölümü Bursa

2010

 
  Ahlakın Toplumsallığı ve Kur’anî Anlamı Adlı Bildirinin Müzakeresi Kur’an ve Toplumsal Ahlak Sempozyumu Kur'an Araştırmaları Vakfı (KURAV) Bursa

2010

 
  Din Toplumdaki Çözülme Örüntülerine Bir Çözüm Getirebilir mi? IV. Din Şurası Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara

2009

 
  Liberal Ahlaki Değerlerin Toplumun Yoksulluğa Yaklaşımına Etkisi Uluslar arası Yoksulluk Sempozyumu İstanbul

2008

 
  Dinî Sosyalleşme ve Dinî Bilinçlenmede Camiin Yeri ve Önemi Sosyal ve Ferdi İşlevleri Açısından Namaz ve Cami İstanbul

2008

 
  Toplumsal Bağlamı İçinde Ümmi Sinan’ın Şiiri Elmalı’nın Canları: İrfan ve Kültür Sempozyumu Antalya

2008

 
  Geçmişteki Bir Arada Yaşama Tecrübesinin Günümüzdeki İmkânı Ve Problemleri Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyum İstanbul

2007

 
  Cahiliye’den İslam’a: Değişim ve Süreklilik Bağlamında Sünnet Sünnetin Bireysel ve Toplumsal Değişimdeki Rolü Hadis ve Sünnet Sempozyumu Konya

2007

 
  Türkmenistan’ın Dinî Hayatında Geleneksel Kültürün Hâkimiyeti Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu Isparta

2007

 
  Dinî Açıdan ‘Yoksulluk (Kültürü)’ Tartışmalarının Problemleri Yoksulluk Kültürü Sempozyumu İstanbul

2005

 
  Nasreddin Hoca Fıkralarında Toplumsal Hiciv ya da Halk Bilgeliğinin Toplum Eleştirisi I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu Konya

2005

 
  Geç Dönem Osmanlı Çalışma Hayatı ve Çalışma Zihniyeti Üzerine Bir Çözümleme İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu İzmir

2005

 
  Dinlerin ‘Yoksulluğu’ Algılayışı Üzerine Bir İnceleme Yoksulluk Sempozyumu İstanbul

2003

 
  Dinlerin ‘Yoksulluğu’ Algılayışı Üzerine Bir İnceleme Yoksulluk Sempozyumu Deniz Feneri Derneği İstanbul

2003

 
           

* Lisansüstü Dersleri
    Ders Adı      Bilim Dalı     Program      Yarıyılı      Zorunlu / Seçmeli      Kredi    
  Günümüz Sosyolojisinde Din Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  İslam’ın Sosyolojik Yorumu Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Doktora Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  Klasik Sosyolojide Din Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Seçmeli 3 Kredi  
  Dini Hareketler Sosyolojisi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Doktora Güz Seçmeli 3 Kredi  
             

* Yönettiği Tezler
    Hazırlayan     Tez Adı     Tez Türü     Yıl     
  Janarbyek Kyenpyeil Halk Dini Ve Kitabi (Resmi) Din Ayrımı Bağlamında Moğolistan Kazaklarının İnanç Ve Uygulamaları Yüksek Lisans 2016  
  Avni Lala Arnavutluk’taki Bektaşi İnanç ve Ritüellerinin Sosyolojik Analizi Doktora 2015  
  Emir Cevirov Dinî Lider Tipleri Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Yüksek Lisans 2013  
  Sümeyra Ünalan Turan Çalışma Hayatının Dindar Kadının Dinî Anlayış ve Uygulamalarına Etkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Yüksek Lisans 2013  
  Ayşenur Sönmez Kara Sekülerleşme Teorisi ve David Martin’in Yaklaşımı, Yüksek Lisans 2013  
  Anis Qafa Arnavutluk’taki Resmi Din Politikalarının Dini Yapıya Etkisi (1944-1985) Yüksek Lisans 2012  
  Melda Medine Güleç Espiye’de Halk Dindarlığı Doktora 2012  
  Avni Lala Dini-Sosyal Hareketlerin Sosyolojik Tahlillerinde İşlevselci Yaklaşım Yüksek Lisans 2010  
  Hatice Kübra Yücedoğru Dinin Ulus Zihniyeti Bağlamında Yorum İmkânı Yüksek Lisans 2008  
  Odekunle, Jaleel Nijerya’da Yoruba Kabilesi’nin Aile Yapısı Yüksek Lisans 2007  
  Lutov, Ahmet Bulgaristan Müslümanlarının Dini ve Sosyal Hayatı (Blagoevgrad İli Örneği) Yüksek Lisans 2006