Abdurrahman Kurt, Prof. Dr.( Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail k_abdurrahman@hotmail.com  Telefon 2431066 - 60341 
----
Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1982

İslam'ın İlk Dönemlerinde Aile Müessesi - Sosyolojik Bir Yaklaşım Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1987

Tanzimat Döneminde Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı (Bursa Örneği) Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1994
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı     Sayfa    
  Din Sosyolojisi Sentez Yayınları 2015 339  
  İmanın Toplumsal Yansıması Emin Yayınları 2009  
  İşadamlarında Dindarlık ve Dünyevileşme Emin Yayınları 2009  
  İslam Çalışma Ahlâkı Emin Yayınları 2009  
  Bursa Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (1839-1876) Uludağ Üniversitesi Basımevi 1998  
         

* Editörlük
    Kitap Adı     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı    
  Uluslararası Kuran ve Sosyal Adalet Sempozyumu Tebliğ Kitabı Star Matbaacılık 2016  
         

* Bölüm Yazarlığı
    Editör     Kitap Adı     Bölüm Adı     Yayınevi     Yayın Yılı     Bölüm Sayfaları    
  Niyazi Akyüz, İhsan Çapcıoğlu Din Sosyolojisi El Kitabı Aile ve Din Grafiker Yayınları 2015 ss. 343-357.  
  Abulrezak Altun Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu İstihdam Odaklı Sosyal Güçlendirme El Kitabı İslamiyet Açısından Kadının Çalışma Hayatına Katılımı İşkur Yay. 2013  
  Peter B. Clarke Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem Durkheim'ın Din Araştırması ve Öğretisini Yeniden Değerlendirme İmge Kitabevi 2012 ss. 75-99  
  Pervin Ayşe Yaşa Peygamberimiz (SAV) Özel Sayısı Kur’an ve İş Ahlâkı Muradiye Kültür Vakfı Yay. 2010 ss. 256-274.  
  Niyazi Akyüz, İhsan Çapcıoğlu Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi Din ve Aile Gündüz Eğitim Yay. 2008 ss.317-331.  
  Memet Zincirkıran Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı Dünden Bugüne Türk Ailesi Nova Yayınları 2006  
  İhsan Sezal Sosyolojiye Giriş Toplum ve Din Martı Yayınları 2002  
  Hasan Celal Güzel Türkler (c.5) Tarihi Süreçte Türk Kadınlar Yeni Türkiye Yay. 2002 ss.399-405.  
  Güler Eren Osmanlı 5.cilt Osmanlı'da Kadının Sosyo-Ekonomik Konumu Yeni Türkiye Yayınları 1999 ss. 434-449.  
  Güler Eren Osmanlı 5.cilt Osmanlı Toplumunda Poligami Yeni Türkiye Yayınları 1999 ss.397-405.  
  İsmail Kara Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi (c.2) Tanzimat Döneminde Koruyucu Aile Müesseseleri T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu yay. 1992 ss.548-560.  
             

* Kitap Çevirisi
    Yazar Adı     Kitap     Yayınevi     Yayın Yılı     Sayfa    
  Paden, William Kutsalın Yorumu Sentez Yayınları 2008 180  
           

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  Toplumsal Güven İhtiyacı Diyanet Dergisi 2016 sy. 311 ss. 20-24  
  Poligamy in the Ottoman City of Bursa International Journal of Social Inquiry 2013 V. 6, N. 2 Link  
  Osmanlı Aile Yapısı Muhafazakâr Düşünce Dergisi 2012 sy. 31 ss. 119-136.  
  İslam’ın Ortaya Çıkışında Sosyo-Kültürel Bağlam Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2011 c. 20 S.21.  
  Weber’in İslam Görüşü Üzerine Bir Değerlendirme Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2010 c. 19 sy. 1 s. 1-23 Link  
  Sosyo-Ekonomik Dengenin Oluşumunda İslam'ın Rolü Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2010 c. 19 sy. 2 s. 1-19 Link  
  Televizyonda Misyonerlik Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 1 s. 1-36  
  Bireyselden Toplumsala Geçişte İman Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 1 s. 37-59  
  Dindarlığı Etkileyen Faktörler Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 2 s. 1-26  
  Demografik Değişkenler Açısından İlk Müslümanlar Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 2 s. 27-41  
  Erzurum ve Bursa Müftülüklerine Gelen Sorular Işığında Kadınların Boşanma Talep Nedenleri (E. S. Oruç ile birlikte) Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 2 s. 299-325  
  Üç Kur’an Yorumunda Kadının Ötekiliği Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 2 ss. 621-648.  
  Sosyolojik Din Tanımları ve Dine Teolojik Bakış Sorunu Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 2 s. 73-93  
  İslam ve Geri Kalmışlık Sorunu Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 2 s. 35-72  
  Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yönden İslam Öncesi Mekke Toplumu Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2001 c. 10 sy. 2 s. 97-122  
  Sosyal Güven ve Din Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2000 c. 9 sy. 9 s. 183-214  
  İslam'ın Dini Kaynakların Çokeşliliğe İlişkin Görüşleri ve Osmanlılarda Çokeşlilik Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1999 c. 8 ss.183-214.  
  İslam'ın Koruyucu Aileye Bakışı Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1994 c. 6 sy. 6 s. 177-186  
               

* Makale Çevirisi
    Yazar Adı     Makale Adı     Dergi     Yayın Yılı     Cilt     Sayı     Sayfa     Link    
  Micheal Argyle ve Benjamin Beit Hallahmi Yaş ve Din Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1992 c. 4 sy. 4 s. 319-331 Link  
  Bryan S. Turner Weber'in İslam Hakkındaki Değerlendirmeleri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1987 c. 2 sy. 2 s. 283-290 Link  
                 

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl    
  Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın V. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın

2016

 
  Ottoman Women in Terms of Socio Economy and Religion Bursa City Example 1st International women's Congress

2016

 
  İslam Toplumlarının Yükseliş ve Düşüşünde Dinin Rolü XI. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon toplantısı ve “Günümüz İslam Toplumları ve Problemleri Sempozyumu” Yozgat

2015

 
  İslam Toplumlarının Yükseliş ve Düşüşünde Dinin Rolü XI. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon toplantısı ve “Günümüz İslam Toplumları ve Problemleri Sempozyumu Yozgat

2015

 
  Bursalı İşadamlarının Dindarlık ve Dünyevileşme Profilleri Uludağ Üniversitesi Bilgilendirme ve AR-GE Günleri Bursa

2011

 
  Kur’an ve İş Ahlâkı Kur’an ve Toplumsal Ahlâk Sempozyumu Kur'an Araştırmaları Vakfı (KURAV) Bursa

2010

 
  Modernleşme, Din İlişkileri ve Türkiye (Müzakere) Din Sosyolojisi Anabilim Dalı VII. Koordinasyon Toplantısı ve Türkiye’de Modernleşme ve Din Sempozyumu Nevşehir

2010

 
  Kur’an ve İş Ahlâkı Kur’an ve Toplumsal Ahlâk Sempozyumu Bursa

2010

 
  Mevlid Dindarlığı-Bursa Örneği, (Mehmet Yanmış ile birlikte) Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi & Diyanet İşleri Başkanlığı Bursa

2009

 
  Toplumsal Hayatta Din ve Dindarlık (Müzakere) IV. Din Şûrası Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara

2009

 
  Mevlid Dindarlığı-Bursa Örneği (Mehmet Yanmış ile birlikte) Yazılışının 600. Yılında Bir Kutlu Doğum Şaheseri Uluslararası Mevlid Sempozyumu Bursa

2009

 
  Çalışma Ahlakı ve Örgütlü İşadamlarında İslam Çalışma Ahlakı İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu İzmir

2006

 
  Çalışma Ahlakı ve Örgütlü İşadamlarında İslam Çalışma Ahlakı İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu D. E. Ü. İlahiyat Fakültesi İzmir

2005

 
  Örgütlü İşadamlarında Dindarlık ve Dünyevileşme Dindarlık Olgusu Ulusal Sempozyumu Kur'an Araştırmaları Vakfı (KURAV) İstanbul

2004

 
  Örgütlü İşadamlarında Dindarlık ve Dünyevileşme Dindarlık Olgusu Ulusal Sempozyumu İstanbul

2004

 
  19. Yüzyıl 'da Bursa Toplumunun Sosyal Görünümü ve Halkın Sahip Olduğu Eşyalar Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bursa

2002

 
  19. Yüzyıl 'da Bursa Toplumunun Sosyal Görünümü ve Halkın Sahip Olduğu Eşyalar Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bursa

2002

 
  Osmanlı'da Koruyucu Aile Sistemleri Aile ve Çocuk Sempozyumu Bursa

1991

 
           

* Lisansüstü Dersleri
    Ders Adı     Bilim Dalı     Program     Yarıyılı     Zorunlu / Seçmeli     Kredi    
  Din Sosyolojisinin Ana Meseleleri Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  Din Sosyolojisinde Akımlar Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Doktora Bahar Seçmeli 3 Kredi  
  Din Bilimlerinde Yöntem Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Zorunlu 2 Kredi  
  İslam Kurumları Sosyolojisi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Seçmeli 3 Kredi  
  Dine Antropolojik Yaklaşımlar Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Doktora Güz Seçmeli 3 Kredi  
             

* Yönettiği Tezler
    Hazırlayan     Tez Adı     Tez Türü     Yıl    
  Durmuşoğlu, Kadriye Dinî Gelenekte Ötekileştirilen Kadın Yüksek Lisans 2007  
  Karakaş, Nurullah Gazali'de Din ve Devlet İlişkisi Yüksek Lisans 2007  
  Topkara, Adem Vakfıkebir'de Sosyal ve Dini Yapı Yüksek Lisans 2007  
  Güler, İsmail Diyanet İşleri Başkanlığı’na Sorulan Fetvalâra Göre Türkiye’de Dini Hayat (1998-2001) Yüksek Lisans 2004  
  Yılmaz, Bilal İbn Haldun’a Göre Din-Toplum İlişkisi Yüksek Lisans 2004  
  Aman, Fatih Mevlana’da Kadın ve Aile Yüksek Lisans 2003  
  Coşkun, Mustafa Asım Medya-Din İlişkisi, Cumhuriyet Gazetesi Örneği Yüksek Lisans 2003  
  Saçıntı, Ahmet Kur’ân’da İdeal Toplum Yüksek Lisans 2001  
  Bayram, Menderes Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nda Din ve Aile Yüksek Lisans 1999  
  Kömürcüoğlu, Ahmet Kur’ân-ı Kerim’de Had Cezalarının Sosyolojik Tahlili Yüksek Lisans 1999