Mustafa Kara, Prof. Dr.( Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail mkara@uludag.edu.tr  Telefon 2431066 - 60301 
----
Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü1974

İbn Teymiye'ye Göre İbn Arabî Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1983
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Buhara Bursa Bosna: Şehirler, Sufiler, Tekkeler 2012  
  İstiklalimizin Bülbülü Mehmet Akif Ersoy 2012  
  28 Şubat Öncesi ve Sonrası Türkiye’de Dinî Hayat 2012  
  Gönül Kabesini Tavaf Etmek 2012  
  Balkanların Gönül Sultanları (Hattat M. Şahin ile) 2010  
  Bursa’da Kırklar Meclisi 2010  
  İslâm Dünyasından Minare Fotoğrafları 2010  
  İslam Dünyası’ndan Minare Fotoğrafları 2010  
  Gençlerle Gönül Gönüle 2008  
  Türkistan’ın Işığı Necmeddin-i Kübra 2008  
  Mahabbet Mektupları 2007  
  Züleyha'ya Mektuplar 2006  
  Bursa’nın Gönül Sultanları,(M.Şahin ile) 2006  
  Osmanlı’nın Kandili Eşrefoğlu Rumî 2006  
  Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları 2005  
  Dervişin Hayatı, Sûfînin Kelâmı, Hal Tercümeleri, Tarikatlar, Istılahlar 2005  
  Metinlerle Osmanlılarda Tasavvufve Tarikatlar 2004  
  Mahabbet Mektupları 2004  
  Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler 2001  
  Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri 2001  
  Gönül Mektupları 2000  
  Akşemseddin (Prof.Dr.H.ALGÜL ile birlikte) 2000  
  Eşrefoğlu Rûmî 1995  
  Niyazî-i Mısrî 1994  
  Tasavvuf ve Tarikatlar 1992  
  Tasavvufve Tarikatlar Tarihi 1985  
  Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler 1977  
         

* Editörlük
    Kitap Adı     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı     
  Bursa’da Dinî Kültür Bursa 2011  
  Bursa’nın Kalbi: Ulucami, B. Kemikli ile Bursa 2010  
  Süleyman Çelebi ve Mevlid, B. Kemikli ile Bursa 2007  
  Bülbülün Şarkısı Mehmet Akif Ersoy Kitabı, (B. Kemikli ile) Bursa 2007  
  Süleyman Uludağ Kitabı İstanbul 2007  
  Kazım Baykal, (N. İntepe ile) Bursa 2003  
  Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü I-IV, (Banu Demirağ, Y. Oğuzoğlu ile Bursa 2002 -2005  
         

* Kitap Çevirisi
    Yazar Adı     Kitap     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Mehmed Şemseddin Dildar-ı Şemsî-Niyazî-i Mısrî’nin İzinde (Yusuf Kabakçı ile) 2010  
  Hüseyin Vassaf Bursa Hatırası (Bilal Kemikli ile) 2010  
  Kamil Kepecioğlu I-IV Bursa Kütüğü (Heyet ile birlikte) 2009  
  Mehmed Şemseddin Mevlid – Mesarr-ı Şemsî 2008  
  Mehmed Şemseddin Bursa Dergâhları-Yâdigâr-ı Şemsî (Kadir Atlansoy ile) 1997  
  Molla Cami-Lamiî Çelebi Evliya Menkıbeleri (Süleyman Uludağ ile birlikte) 1995  
  Ferid Kam İbn Arabi'de Varlık Düşüncesi 1992  
  İsmail Fennî Ertuğrul Vahdet-i Vücud ve îbn Arabî 1991  
  Katib Çelebi İslamda Tenkid ve Tartışma Usulü (Süleyman Uludağ ile) 1990  
  İbn Ataullah İskenderî Tasavvufi Hikmetler 1989  
  Katip Çelebi Evliya Menkıbeleri (Süleyman Uludağ ile) 1982  
  Necmeddin Kübra Tasavvufi Hayat 1980  
           

* Lisansüstü Dersleri
    Ders Adı      Bilim Dalı     Program      Yarıyılı      Zorunlu / Seçmeli      Kredi    
  Tasavvuf Istılahlarının Teşekkülü Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Zorunlu 2 Kredi  
  Tasavvuf Düşüncesinin Oluşumu Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Zorunlu 2 Kredi  
  Tasavvuf Terminolojisi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Doktora Güz Seçmeli 2 Kredi  
             

* Yönettiği Tezler
    Hazırlayan     Tez Adı     Tez Türü     Yıl     
  Güngör, Metin Ahmet Avni Konuk ve Mesnevî Şerhi Yüksek Lisans 2010  
  Sayın, Esma Tasavvuf Kültüründe İbadet (Hac Örneği) Doktora 2010  
  Reis, Bedriye Gazzali'de Marifet Anlayışı Doktora 2010  
  Aydoğmuş, Emine Abdurrahim Tirsî ve Dinavı Yüksek Lisans 2010  
  Döner, Nuran Tasavvuf Kültüründe Hz. Peygamber Tasavvuru Doktora 2007  
  Kavaklı, Rukiye İlk Dönem Kaynaklarına Göre Sûfînin Günlük Hayatı Yüksek Lisans 2007  
  Top, Nuriye İhtida Hadiselerinde Tasavvuf Kültürünün Rolü (Fransa Örneği) Yüksek Lisans 2007  
  Ceyhan, Semih İsmail Ankaravi ve Mesnevi Şerhi Doktora 2005  
  Bilman, Şule Annemarie Schimmel’in Tasavvuf Kültüründeki Yeri Yüksek Lisans 2004  
  Akpınar, Hüseyin Gülşenilikte Musiki ve Musikişinaslar Doktora 2003  
  Ağca, Taha Yusuf b. Hâmid Hayatı, Eserleri ve Felsefî Görüşleri Doktora 2003  
  Bahadıroğlu, Mustafa Vâkıât-ı Hüdâyî’nin Tahlîl ve Tahkîki (I. Cilt) Doktora 2003  
  Çift, Salih Hakîm Tirmizî ve Tasavvuf Anlayışı Doktora 2003  
  Damar, Abdullah Menâzilü’s-Sâirîn Şerhleri ve Âb-ı Hayat Doktora 2003  
  Engin, Mustafa Belgradlı Münirî Hayatı-Eserleri-Fikirleri Yüksek Lisans 2002  
  Küçükkaya, M. Askeri Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesindeki Tasavvufî Kültür Doktora 2002  
  Döner, Nuran Tasavvuf Kültüründe Vâridât Geleneği ve Bursevî’nin Kitâb-ı Kebîr’i Yüksek Lisans 2000  
  Tekeli, Hamdi Gazzizâde Abdullatif’in Hayatı, Eserleri ve Vâkıât’ı Doktora 2000  
  Demir, Şule Abdullah Münzevî ve Ulucami Kütüphanesi Yüksek Lisans 1999  
  Vural, Efkan Müstakîm-Zâde Süleyman Sa’deddin Hayatı, Eserleri ve Melamiye Risalesi Yüksek Lisans 1999  
  Yüksel, Süleyman Ahmed Şernubî ve Tabakât’ı Yüksek Lisans 1999  
  Yılmaz, Osman Bursa’da Semerkandiyye Kültürü ve Menâkıb-ı Ali Semerkandi Yüksek Lisans 1999  
  Demir, Murat Murad-i Naksibendî ve ""Menâkib-i Murad-i Naksibendî Yüksek Lisans 1998  
  Dindar, Elif Ubeydullah Ahrar ve Tesirleri Yüksek Lisans 1998  
  Gündoğar, Bayram XVI. Yüzyıl Menâkıbnâmeleri ve Menâkıb-ı Veysel Karâni Yüksek Lisans 1998  
  Akbulut, İsmail Bursa'da Sa'diye Kültürü ve Zincirî Ali Efendi Dergâhı Yüksek Lisans 1997  
  Altıntaş, Fatma Tasavvuf Kültüründe Kadın Yüksek Lisans 1997  
  Beki, Kâmil Râkim Efendi ve ""Vâkiât-i Hz.Misrî"" Yüksek Lisans 1997  
  Doğan, Abdurrahman Gaybî ve Sohbetnâmesi Yüksek Lisans 1997  
  Çift, Salih Bursa'da Bektaşiyye Kültürü ve Ramazan Baba Dergahı Yüksek Lisans 1995  
  Erginli, Zafer Kurtuluş Döneminde Bursa'da Faaliyet Gösteren Türkistan Kökenli Mutasavvıflar Yüksek Lisans 1995  
  Türk, Gönül Gülşen Tasavvuf Kültüründe Derviş- Kitap Münasebeti ve Tekke Kütüphaneleri Yüksek Lisans 1995  
  Damar, Abdullah Bursa'da Nakşibendiyye Kültürü ve Ahmed İlâhi Tekkesi Yüksek Lisans 1993  
  Deniz, Abdullah Ebû Nasr es-Serrac ve Kitabu'l-Luma Yüksek Lisans 1992  
  Tekeli, Hamdi Ahmed Gazzî'nin Hayatı ve Tasavvufî Görüsleri Yüksek Lisans 1992  
  Yurtsever, M.Murat İsmail Hakkı Divanı İnceleme-Metin Doktora 1991  
  Bahadıroğlu, Mustafa Üftâde, Tasavvufi Görüşleri ve Celvetiye Tarikatı Yüksek Lisans 1990  
  Atlansoy, Kadir Sabayi, “Sırat-ı Müstakim” Mesnevisi Yüksek Lisans 1987  
  Yurtsever, M. Murat Lamii Çelebi – Şehrengiz-i Bursa Yüksek Lisans 1984