Mehmet Yalar, Prof. Dr.( Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail yalarm@hotmail.com  Telefon 2431066 - 60407 
----
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1988
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi2012

Gayrimüslim Ülkede Yaşayan Müslümanın Fıkhî Problemleri Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1992
el-Advâu'l-Kur'âniyye adlı eserin hadislerin Kur'ân'a arzının problemleri çerçevesinde değerlendirilmesi 2015

el-Hatip el-Kazvinî ve Belağat İlmindeki Yeri Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1997
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Şeytanın Biyografisi Emin Yayınları 2009  
  Modern Arap Edebiyatına Giriş Emin Yayınları 2009  
  Modern Arap Şiiri Arasta Yayınları 2003  
  Arap Dilinde Cümle Furkan Ofset 1999  
  El-Hatîb el-Kazvînî ve Belagat İlmindeki Yeri Furkan Ofset 1998  
  Arap Dilinde Harf Furkan Ofset 1998  
  Gayri Müslim Bir Ülkede İslamî Hayatın Problemleri Emin Yayınları 1993  
         

* Kitap Çevirisi
    Yazar Adı     Kitap     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Vani Mehmed Efendi Münşeât 2008  
  Tefsîru'l-Merâğî 1989  
  Abbâs Mahmud el-‘Akkâd Tercemetu Şeytan  
  Vani Mehmed Efendi Vani Efendi Münşeatı  
  Ebûbekir el-Cezâirî Minhacul’-muslim  
  İbn Abidin Resâilu İbn Abidîn  
  Mustafa el-‘Adevî Fikhu Terbiyeti’l-Ebnâ  
  Ar‘ûr Vaki‘une’l-mu’lim  
  El-Hidaye 3 cilt  
           

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  İslamî Arap Şiiri ve Hz. Peygamber Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 1 s. 61-88  
  Emeviler Döneminde Gazel ve Ömer b. Eî Rabî‘a Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 2 s. 43-73  
  Cahiliye Şiirinin Tarihsel Gerçekliği Problemi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 2 s. 95-120  
  Halil Mutran ve Romantik Edebî Kişiliği Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 1  
  İbn Hazm’in Edebî Kişiliği Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2007 c. 16 sy. 1  
  Bir Türk Eleştirmen ve Şair Olarak Veliyyüddîn YEĞEN’in Çağdaş Arap Edebiyatındaki Yeri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2007 c. 16 sy. 2  
  Zehâvî ve Realist Arap Şiirindeki Yeri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2006 c. 15 sy. 1 s. 47-73  
  Cahiliye’nin Kavramsal ve Tarihsel mahiyeti Işığında Şiirinin Sosyal Arka Planı Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2006 c. 15 sy. 1 s. 75-95  
  Din Faktörü Işığında Cahiliye Şiirine Bir Bakış Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2006 c. 15 sy. 2 s. 19-43  
  Arap Edebiyatı Bağlamında "Edebiyat" Kavramına Analitik Bir Bakış Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2005 c. 14 sy. 2 s.1-23  
  Modern Arap Edebiyatının Fikri Temelleri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2004 c. 13 sy. 1  
  Arap Edebiyatında Şiir Kavramı Problemi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2002 c. 11 sy. 1  
  XV. Yüzyıl Bursa Alimleri ve Arap Diline Katkıları Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2002 c. 11 sy. 2 s. 97-116  
  XVI. Yüzyıl Bursa Alimleri ve Arap Diline Katkıları Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2001 c. 10 sy. 1  
  İslam Hukukunda Devletlerarası Anlaşmalar (Devletler Hukukuyla Karşılaştırmalı) Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1998 c. 7 sy. 7  
               

* Ansiklopedi Maddesi
    Madde Adı     Ansiklopedi     Ansiklopedi Editörü     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı      Cilt     Sayfa    
  Siccîl TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 2009 c. 37 s. 134  
                 

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl     
  Molla Fenarî’nin İsâgûcî Şerhi ve Şark Medrese Geleneğindeki Yeri Uluslararası Molla Fenarî Sempozyumu Bursa

2009

 
  Vanî Mehmed Efendi ve Münşeât’ı - Ulusal Vanî Mehmed Efendi Sempozyumu Bursa

2009

 
  Hazro’lu Abdulfettah Yazıcı ve Şairliği Uluslararası Silvan Tarihi Sempozyumu Silvan

2008

 
  İsmetullah YİĞİT ve Abdusselam YALAR’ın İlmi ve Edebi Kişiliği Ulusal Dünden Bugüne Lice Sempozyumu Lice

2008

 
  Tatvan ve Çevresinde Tarihi Medrese Geleneği Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Tatvan

2007

 
  Siirdî’ye Ait Nehcu’l-Enâm Adlı Eserin Biçim Ve İçerik Yönünden Tahlili Uluslararası Siirt Sempozyumu Siirt

2006

 
  İslam Açısından Temel Hak ve Hürriyetler Uluslararası Avrupa Birliği Şurası Ankara

2000

 
  Furuk-ı Hakkî’nin Arap Arap Dili Belagatı Açısından Tahlili Uluslararası İsmail Hakkı Bursevi Sempozyumu Bursa

2000

 
  Eyyûbîlerde İlim ve Ulema Uluslararası Salahaddîni, Eyyûbî Sempozyomu Diyarbakır

1997

 
           

* Lisansüstü Dersleri
    Ders Adı      Bilim Dalı     Program      Yarıyılı      Zorunlu / Seçmeli      Kredi    
  İslami Dönem Klasik Arap Edebiyatı Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Seçmeli 2 Kredi  
  Modern Arap Şiiri Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Doktora Bahar Seçmeli 2 Kredi  
  İslami Öncesi Klasik Arap Edebiyatı Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Seçmeli 2 Kredi  
  Klasik Arap Şiiri Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Doktora Güz Seçmeli 2 Kredi  
             

* Yönettiği Tezler
    Hazırlayan     Tez Adı     Tez Türü     Yıl     
  Asan Ruşid Beşşâr b. Burd ve Döneminin Şiirindeki Yeri Yüksek Lisans 2011  
  Kavak, Fadime Kur'ân'da Edebî Tasvîr Doktora 2008  
  Gündoğdu, Hasan Ebu Mansur Abdülmelik b. Muhammed es-Sealibi'nin Sirru'l-Arabiyye Adlı Eserinin Edisyon Kritiği Yüksek Lisans 2006  
  Karaca, Ahmet Cevdet Arap Edebiyatında Makame ve Bazı Makamat Örnekleri Yüksek Lisans 2005  
  Yazguliyev, Amanmırat Esterâbâdî ve Şerhu’l-Kâfiyesi Işığında Nahiv İlmindeki Yeri Doktora 2005  
  Şahin, Şener Emin Er-Reyhani ve Mehcer Edebiyatındaki Yeri Doktora 2005  
  Günday, Hüseyin Gurban Halil Gurban ve Çağdaş Arap Edebiyatındaki Yeri Doktora 2002  
  Yazguliyev, Amanmırat Halil es-Safedi ve Arap Dilindeki Yeri Yüksek Lisans 2002