Abdullah Kartal, Prof. Dr.( Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail akartal@uludag.edu.tr  Telefon 2431066 - 60268 
----
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1993

Abdullah Bosnevî'nin Merâtib-i Vucûd ile İlgili Bir Risalesi Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 1996

Abdülkerim Cîlî'nin Tasavvuf Felsefesi Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 2002
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  İlahi İsimler Teorisi Haykitap 2008  
  Abdullah Bosnevi ve Meratib-i Vücûd İle İlgili Bir Risalesi Emin Yayınları 2004  
  Abdülkerim Cili: Hayatı Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi İnsan Yayınları 2003  
         

* Kitap Çevirisi
    Yazar Adı     Kitap     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Reynold Nicholson Tasavvufun Menşei Problemi İz Yayıncılık 2004 224  
  Ebu'l-Ala Afifi Tasavvuf: İslam’da Manevi Hayat İz Yayıncılık 1996 286  
           

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  İbnü’l-Arabî’nin Yorum Yöntemi ve Muhammed Fassında Bu Yöntemin Tatbiki: Her Varlık Bir Âyettir Tasavvuf İlim ve Akademik Araştırma Dergisi 2008 c. 9 sy. 21  
  Tasavvufi Tecrübe Aktarılabilir mi? Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2007 c. 16 sy. 1 s. 97-120  
  Çağdaş Araştırmalarda Tasavvufun Kavramsal Sorunları:Bir İlmi Kendi Metinleri Bağlamında Anlamak İslami Araştırmalar 2006 c. 19 sy. 2 s. 341-351  
  İmam-ı Rabbanî’nin Vahdet-i Vücûd Eleştirisi ve Tarihsel Arkaplanı Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2005 c. 14 sy. 2 s. 59-80  
  Abdülkerim Cili’de Din ve İnanç: İman Ve İnkar Üzerine Farklı Bir Yaklaşım Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 c. 12 sy. 1 s. 215-236  
  Türkçe İlk Fusûsu’l-Hikem Şerhi: Tecelliyatü Arâisi’n-Nusûs Fi Manassati Hikemi’l-Fusûs Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1999 c. 8 sy. 8 s. 305-315  
  Bursa’da Bosnalı Bir Melami Abdullah Bosnevî: Hayatı, Eserleri ve Bir Kasidesi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1997 c. 6 sy. 6 s. 297-311  
               

* Makale Çevirisi
    Yazar Adı     Makale Adı     Dergi     Yayın Yılı      Cilt     Sayı     Sayfa     Link    
  Roman Loimeier Senegal'de Tarikatlar İle İslami Reform Hareketi Arasındaki İlişkinin Politik Boyutları Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2003 c. 12 sy. 1 s. 281-296 Link  
  Nasrullah Pürcevâdî On İki İmam Şiiliğinde Tasavvufa Muhalefet Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2002 c. 11 sy. 1 s. 233-242 Link  
  Ebu'l-Ala el-Afifi İbn Arabi İle İlgili Araştırma Serüvenim Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2000 c. 9 sy. 9 Link  
  Reynold Nicholson Tasavvufun Kaynağı ve Gelişimi Üzerine Tarihi Bir Araştırma Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1998 c. 7 sy. 7 s. 689-708 Link  
  Reynold Nicholson Sufiler Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1997 c. 6 sy. 6 s. 313-333 Link  
                 

* Ansiklopedi Maddesi
    Madde Adı     Ansiklopedi     Ansiklopedi Editörü     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı      Cilt     Sayfa    
  Sekr TDV İslam Ansiklopedisi  
  Semnun Muhib TDV İslam Ansiklopedisi  
                 

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl     
  Alternatif Bir Vahdet-i Vücûd Yorumculuğu: Simnanî, Cîlî ve İmâm Rabbânî Örneği 1. Uluslararası Sadreddin Konevî Sempozyumu Konya

2008

 
  Balî Sofyavî’nin Fusûsu’l-Hikem Şerhinde Vahdet-i Vücûd Uluslararası Sofyalı Bali Efendi Sempozyumu Sofya

2006

 
  Kuşeyrî’de Bir Bilgi Sistemi Olarak Tasavvuf Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyumu Bursa

2004

 
  Tasavvufun İslam Düşüncesindeki Yeri ve Önemi Bursa Tasavvuf Kültürü Sempozyumu Bursa

2003

 
           

* Lisansüstü Dersleri
    Ders Adı      Bilim Dalı     Program      Yarıyılı      Zorunlu / Seçmeli      Kredi    
  Tasavvuf Metafiziği Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı Doktora Bahar Zorunlu 2 Kredi