Celil Kiraz, Doç. Dr.( Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail cekiraz@hotmail.com  Telefon 2431066 - 60259 
----
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1998

Peygamberlerin Mesajındaki Bütünlük Açısından Saff Sûresi Tefsiri ve Hz. Muhammed (sav)'in Durumu Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 2000

Kur'ân'da Ahlâk İlkeleri -Tevrat, Zebur ve İncil'le Mukâyeseli Bir Çalışma- Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 2005
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Şerif Murtazâ’nın Emâlî’sinde Kur'ân Müşkilleri ve Müteşâbihleri Emin Yayınları 2010  
  Kur'ân'da Ahlâk İlkeleri -Tevrat, Zebur ve İncil'le Mukâyeseli Bir Çalışma- Emin Yayınları 2007  
         

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  The Prophet Abraham, Resurrection after Death and Parable of Four Birds Süleyman Demirel Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2015 c. 34 sy. 1 7-31  
  “Gelenbevî’nin En'âm Sûresi 158. Âyetle İlgili Risâlesinden Hareketle İmanın Son Kabul Zamanı ve İman-Amel İlişkisine Bir Bakış” Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013 c. 22 2 s. 33-54  
  Şerif Murtazâ'nın Kur'ân Müşkillerini Çözümlemede Kullandığı Yöntemler Marife 2011 c. 10 sy. 3 s. 199-220  
  Mukâtil b. Süleyman’ın Muhkem ve Müteşâbih Anlayışı Süleyman Demirel Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2011 c. 26 sy. 1 s. 95-110  
  Suyûtî’nin Beyzâvî Hâşiyesi, Şâmî, Hocazâde ve Zebîdî’nin Risâleleri Bağlamında Hz. Peygamber’in İsmeti, Fazileti ve Şefaati Tartışmaları Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2011 c. 20 sy. 1 s. 29-57  
  Suyûtî’nin Hâşiyesi, Şâmî, Hocazâde ve Zebîdî’nin Risaleleri Bağlamında Beyzâvî Tefsiri ve İ’tizâl Tartışmaları Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2010 c. 19 sy. 2 s. 155-185 Link  
  Beyzâvî Tefsirinde İşârî Yorumlar ve Muhtemel Kaynakları Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 1 s. 365-423  
  Zemahşerî'nin el-Keşşâf'ında Allah'ın Bazı Sıfatlarıyla İlgili Temsîl, Mecâz ve İstiâre Algılamaları Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 2 s. 519-568  
  Sofyalı Bâlî Efendi'nin Tasavvufî Düşünce Bakımından Önem Arzeden Bazı Âyetlerle İlgili Yorumları Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2007 c. 16 sy. 1 s. 241-277  
  Saçaklızâde Mehmed Efendi'nin Beyzâvî'ye Yönelik Eleştirileri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2006 c. 15 sy. 1 s. 319-367  
  Bir Tefsir Problemi Olarak Bütün Varlıkların Allah'ı Tesbîh Etmesi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2006 c. 15 sy. 2 s. 309-341  
  Hz. Muhammed (sav)'in Önceki Kutsal Kitaplarda Müjdelenmesi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2001 c. 10 sy. 1 s. 231-260  
  Peygamberlerin Mesajlarındaki Birlik ve Bütünlük Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2001 c. 10 sy. 2 s. 241-258  
               

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl     
  Vânî Mehmed Efendi'ye Göre Yusuf Kıssasından Çıkarılacak Dersler ve İncelikler Ulusal Vânî Mehmed Efendi Sempozyumu Bursa

2009