Cağfer Karadaş, Prof. Dr.( Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail caferkaradas@hotmail.com  Telefon 2431066 - 60281 
----
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1989

Aliyyü'l-Kârî, Hayatı, Eserleri ve Bazı İtikâdî Görüşleri Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 1991

İbn Arabî'nin İtikadî Görüşleri Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 1997
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı     Sayfa    
  Kelam Düşüncesinde Evren ve İnsan Emin Yayınları 2011  
  Ususu’l-Akîdeti’l-İslâmiyye Emin Yayınları 2010 104  
  Zaman Mekan İçinde İnsan ve Kaderi Emin Yayınları 2009  
  Muhyiddin İbn Arabi Kaynak Yayınları 2008  
  İslam Düşüncesinde Ahiret Emin Yayınları 2008  
  On Kısa Sure ile Son Peygamber Emin Yayınları 2008  
  İslam’ın İnanç Yapısı Emin Yayınları 2006  
  Gazzâlî İnsan Yayınları 2004  
  Bâkıllanî'ye Göre Allah ve Âlem Tasavvuru Arasta Yayınları 2003  
  İbn Arabî'nin İtikadî Görüşleri Beyan Yayınları 1997  
  Anahatlarıyla Ehl-i Sünnet Akaidi Seha Neşriyat 1991  
         

* Editörlük
    Kitap Adı     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı    
  Kelam’a Giriş Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları 2010  
  Çağdaş İslâm Düşünürleri İstanbul Ensar Neşriyat 2007  
         

* Bölüm Yazarlığı
    Editör     Kitap Adı     Bölüm Adı     Yayınevi     Yayın Yılı     Bölüm Sayfaları    
  Şaban Ali Düzgün Kelam –el kitabı- Eş’arî Kelam Okulu”, “Allah-Alem İlişkisi: Yaratma”, İnsan Fiilleri 2012  
  Cağfer Karadaş Kelam’a Giriş Kelamda Bilgi Anadolu Üniversitesi Yayınları 2010  
  Cağfer Karadaş Kelam’a Giriş Kelamda Varlık Anadolu Üniversitesi Yayınları 2010  
  Süleyman Uludağ İslam’a Giriş -Temel Esaslar- İslam’ın Geldiği Ortam Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2008 s. 43-51  
  Süleyman Uludağ İslam’a Giriş -Temel Esaslar- İman Konuları Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2008 s. 137-213  
  Süleyman Uludağ İslam’a Giriş -Temel Esaslar- İslam’da Sanat ve Estetik Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2008 s. 436-453  
  Abdulhamit Birışık Mevdudî Hayatı Görüşleri ve Eserleri 1950 Sonrası Türkiye Muhafazakarlığı ve Mevdudî İnsan Yayınları 2007  
  Cağfer Karadaş Çağdaş İslâm Düşünürleri İslam Düşüncesi Panoraması Ensar Neşriyat 2007  
  Mustafa Kara-Bilal Kemikli Bülbülün Şarkısı -Mehmet Akif Kitabı- Bendeki Akif Akif’teki Ben Osmangazi Yerel Gündem 21 Yayınları 2007 s. 203-207  
  Hayati Hökelekli İslam’a Giriş Gençliğin İslam Bilgisi Allah’ın Kendisini Bildirmesi Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2006 s. 59-80  
             

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  Kelam Atomculuğunun Kaynağına Dair Yeni Bir Yaklaşım Bilim ve Ütopya 2011 c. 17 sy. 206 s. 20-34  
  Tasavvufta Peygamberlik Tasavvuru Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2010 c. 19 sy. 1 s. 25-42 Link  
  Gazzâlî’nin Düşünce Sisteminde Kur’an Diyanet İlmî Dergi 2010 46 sy. 3 s. 47-62  
  Sâbî Matter: The Issue of Whether the Concept Sâbî in the Qur’ân Signifies Sâbi’î/Sâbi’a Ilahiyat Studies 2010 s. 65-90  
  Değişim ve Süreklilik Üzerinden Kadîm ve Modern Zihniyet Farkı Eskiyeni 2010 sy. 17  
  Bizans Sarayında Müslüman-Hıristiyan Münazarası: Büvevhî Elçisi Bakıllânî ile İmparator II. Basileios Arasında Geçen Tartışma İslami Araştırmalar Dergisi 2009 sy. 22 s. 1-35  
  İbn Hazm ve Eş’arîlik Eleştirisi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2009 c. 18 sy. 1 s. 89-102  
  Muhyiddîn İbn Arabî’nin İtikadı Tasavvuf -İbnü’l-Arabî 2008 c. 9 sy. 21 s. 67-94  
  Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye Göre Allah ve Mekan, (Kadir Recep Muhammed ile) Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2008 c. 17 sy. 1 s. 245-262  
  Muhaliften Müspet Çıkar mı? -İslam Düşüncesi Zihniyet Farklılıkları ve Muhalif Tavırları Bilge Adamlar 2008 s. 64-70  
  Kerramiye ve İtikadı Kelâm Araştırmaları 2007 c. 5 sy. 2 s. 41-62 Link  
  Kelam İlminde Değişim ve Süreklilik Usûl 2007 sy. 8 s. 7-22  
  Muhyiddîn İbn Arabî’nin Endülüs’te Bulunduğu Şehirler ve Görüştüğü Kişiler Kültür Dergisi 2007 s. 76-81  
  Semerkand Hanefî Kelam Okulu: Mâtürîdîlik -Oluşum ve Gelişim Süreci Usûl 2006 sy. 6 s. 57-100  
  Kelam İlminde Istılah ve Medeniyet Tasavvuru İslami Araştırmalar Dergisi 2006 c. 19 sy. 2 s. 205-223  
  Davud-i Kayseri ve Genel Hatları ile Düşüncesi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2006 c. 15 sy. 2 s. 1-18.  
  Din ve Büyü: İslamî Nokta-i Nazardan Bir Değerlendirme Usûl 2005 c. 1 sy. 1 s. 111-135  
  Mezhep ve İsim: Mezhep-İsim Münasebeti ve Ehl-i Sünnet Topluluğuna Verilen İsimlere Dair Bir Değerlendirme Marife 2005 c. 5 sy. 3 s.7-24  
  Mu'tezile Kelâm Okulunun Oluşum ve Gelişim Süreci Marife 2003 c. 3 sy. 3 s. 7-26  
  Selçuklular'ın Din Politikası İSTEM 2003 c. 1 sy. 2 s. 95-108  
  İsbat-ı Nübüvvet ve Peygamberlik ve Hz. Muhammed'in Peygamberliği Adlı Eser Üzerine Hadis Tetkikleri Dergisi 2003 c. 1 sy. 1 s. 149-165  
  Kelâm Atomculuğunun Kaynağı Sorunu Marife 2002 c. 2 sy. 2 s. 81-100  
  Kelâmcıların İbn Arabî Düşüncesine Etkisi Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2002 c. 11 sy. 2 s. 87-96  
  Sufî İtikadının Dönemleri Marife 2001 c. 1 sy. 2 s. 59-71  
  Çok Yönlü Bir Âlim Portresi: Gazzalî Divan İlmî Araştırmalar 2001 c. 10 sy. 1 s. 215-225  
  Yakin ve İtikad Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2001 c. 10 sy. 1 s. 113-126  
  Ebu'n-Necib es-Suhreverdî ve İtikadî Görüşleri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2001 c. 10 sy. 2 s. 123-134  
  İmam Rabbanî ve İtikadî Görüşleri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2000 c. 9 sy. 9 s. 339-351  
  Vahyi Alma ve Uygulamada Hz. Peygamber'in Rolü Diyanet İlmî Dergi 2000 s. 239-244  
  İsmail Hakkı Bursevî'nin İtikadî Görüşleri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1999 c. 8 sy. 8 s. 265-276  
  Muhyiddin İbn Arabî'ye Göre İnsan-ı Kâmil Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1998 c. 7 sy. 7 s. 453-467  
  Hadisçiler, Kelâmcılar ve Sufîlerin Hadis Anlayışlarına İki Örnek Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1997 c. 6 sy. 6 s. 261-267  
  Mutezile'nin Ma'dûm Nazariyesi ile İbn Arabi'nin A'yân-ı Sabite Nazariyesinin Karşılaştırılması Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1997 c. 6 sy. 6  
  Ali el-Karî'nin Hayatı, Eserleri ve Selef Akidesine Dönüş Çabası Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1993 c. 5 sy. 5 s. 287-299  
  Atomcu Düşünceler ve Kelâm Atomculuğu Kelâm Araştırmaları c. 2 sy. 1 s. 57-72  
               

* Makale Çevirisi
    Yazar Adı     Makale Adı     Dergi     Yayın Yılı     Cilt     Sayı     Sayfa     Link    
  İmam Rabbanî Ahmed es-Sirhindî İslam: İtikad, İbadet ve Tasavvuf Dergah 2008 s. 420-432  
  Ebu'l-Alâ Afîfî Mu'tezile'nin Ma'dum Nazariyesi ile İbn Arabî'nin A'yân-ı Sabite Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1994 c. 6 sy. 6 s. 267-276  
  Nasr Hamid Ebû Zeyd İbn Arabî Hakkında Yapılan Araştırmalar Bir Eleştiri Dergah 1994 c. 5 54 ss. 19-20  
                 

* Ansiklopedi Maddesi
    Madde Adı     Ansiklopedi     Ansiklopedi Editörü     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı     Cilt     Sayfa    
  Sevap Diyanet İslam Ansiklopedisi İstanbul 2010 c. 36  
  Sübkî, Tâceddîn: İtikadî Görüşleri Diyanet İslam Ansiklopedisi İstanbul 2010 c. 38 13-14  
  Teceddüd-i Emsal Diyanet İslam Ansiklopedisi İstanbul 2010 c. 40 298-241  
  Atomculuk Felsefe Ansiklopedisi Ahmet Cevizci İstanbul 2003 c. 1 s. 699-710  
  İsmail Hakkı Bursevî: İtikadî Görüşleri (Y. Şevki Yavuz ile birlikte) Diyanet İslam Ansiklopedisi İstanbul 2001 c. 23 s. 108-110  
  İbnü'l-Arabî: İtikadî Görüşleri Diyanet İslam Ansiklopedisi İstanbul 1999 c. 20 s. 516-520  
                 

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl    
  Gazzâlî’nin Düşünce Ekseni: Hakîkatü’n-Nübüvve -Gazzâlî’nin Düşüncesinde Değişenler ve Değişmeyenler- 900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzali Sempozyumu İstanbul

2011

 
  Kadızade ile Sivasî Tartışmalarının İtikadî Boyutu İlim ve Kültür Tarihinde Sivasîler Ulusal Sempozyumu Sivas

2010

 
  Ekmeleddin Babertî’nin Ebû Hanife’nin el-Vasiyye ve el-Fıkhu’l-Ekber adlı Eserlerine Yazdığı Şerhler Ekmelüddin Babertî Sempozyumu Bayburt

2010

 
  İnanç ve Aidiyet –Eroğlu Nuri Örneği Elmalı’nın Canları İrfan ve Sevgi Sempozyumu III -İlim Geleneğimiz Antalya

2010

 
  Hocazâde’nin Tehâfüt’ünde Sebeplilik Meselesi Uluslararası Hocazâde Sempozyumu Bursa

2010

 
  Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Metinlerinde Hz. İbrahim ve Tevhid Geleneği Mustafa Sinanoğlu Bildirisinin Müzakeresi Semavî Dinlerde Hz. İbrahim Sempozyumu Şanlıurfa

2010

 
  Kur’an’da Sosyal Ahlakın Korunması, Recep Şentürk’ün Bildirisinin Müzakeresi Kur’an ve Toplumsal Ahlak Sempozyumu Bursa

2010

 
  Mürcie’nin Mezhepliği Meselesi ve Ebû Mansûr el-Matürîdî Uluslararası Büyük Türk Bilgini Matürîdî ve Matürîdîlik Sempozyumu İstanbul

2009

 
  İslam İnanç Sisteminde Ahiretin Anlamı ve Yeri Kelam İlmi Koordinasyon Toplantısı ve İslam’da Ahiret İnancı Sempozyumu Sivas

2007

 
  İbn Hazm ve Eş’arilik İbn Hazm Sempozyumu Bursa

2007

 
  M. Zahid Kevseri ile Mustafa Sabri Efendi’nin Kader Konusundaki Tartışması Ömer Aydın bildirisinin müzakeresi Uluslar arası Düzceli M. Zahid Kevseri Sempozyumu Düzce

2007

 
  Me’mun ve Harranlılar-Me’mun’un Harranlıları Din Değiştirmeye Zorlaması Meselesi I. Uluslar arası katılımlı Bilim Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu Harran Ü. İlahiyat Fakültesi Şanlıurfa

2006

 
  Tasavvufta Peygamberlik Tasavvuru İslam’da Peygamberlik İnancı Sempozyumu Diyarbakır

2006

 
  Ehl-i Sünneti Meydana Getiren Ana Mezheplerin Temel İtikadî Düşüncesi M. Said Özervarlı Bildirisinin Müzakeresi Tarihte ve Günümüzde Ehl-i Sünnet Sempozyumu İSAV İstanbul

2006

 
  Hint Alt Kıtası İslam Düşüncesinin Tarihi Gelişimine Dair Genel Çerçeve Muhammed Hamidullah Sempozyumu Bursa

2005

 
  Hz. Ali’nin İtikadî Görüşleri Hülya Alper Bildirisinin Müzakeresi Hz. Ali Sempozyumu Bursa

2004

 
  Kelamcı Bakış Açısının Hadisçilerin Sünnet Anlayışının Şekillenmesine Etkisi Hüseyin Kahraman Bildirisinin Müzakeresi Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu Bursa

2004

 
  Gazzalî’nin İhya’da Ortaya Koyduğu İdeal Dindarlık Teorisinde Dünyanın ve Servetin Yeri İlhami Güler Bildirisinin Müzakeresi Dindarlık Olgusu Sempozyumu Bursa

2004

 
  Yeni Kelam İlmi Düşüncesinin İnşası ve Abdullatif Harputî’nin Yeri Fikret Karaman bildirisinin müzakeresi Kelam İlminin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri Elazığ

2004

 
  Ebû Hanife’nin Din Anlayışı Muhit Mert Bildirisinin Müzakeresi İmam-ı Azam Ebû Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu Bursa

2003

 
  Georges Anawati’nin Kelam ilmine Bakışı Ramazan Biçer Bildirisinin Müzakeresi Batı’da İslam Çalışmaları Sempozyumu Sakarya

2002

 
  Kur’an ve Sünnetin Okültizme Bakışı, İlyas Çelebi bildirisinin müzakeresi Kur’an ve Tefsir Araştırmaları V İstanbul

2002

 
  İsmail Hakkı Bursevî'in Zahir İlim ile Batin İlmini Uzlaştırma Çabası Uluslararası İsmail Hakkı Bursevî Sempozyumu Bursa

2000

 
  Yakîn ve İtikat Kelamda Bilgi Problemi Sempozyumu Bursa

2000

 
  İbn Arabî'ye Göre Vahiy ve Keşif Uluslar arası Davud el-Kayserî Sempozyumu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri

1997

 
  Kelam İlminde Istılah ve Medeniyet Tasavvuru I. İslamî İlimlerde Terminoloji Sorunu Sempozyumu Ankara

 
           

* Lisansüstü Dersleri
    Ders Adı     Bilim Dalı     Program     Yarıyılı     Zorunlu / Seçmeli     Kredi    
  Son Dönem Kelam Metinleri Kelam Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Seçmeli 2 Kredi  
  Sünni Kelam Literatürü Kelam Anabilim Dalı Doktora Bahar Seçmeli 2 Kredi  
  Erken Dönem Kelam Metinleri Kelam Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Seçmeli 2 Kredi  
  Mutezile Kelam Literatürü Kelam Anabilim Dalı Doktora Güz Seçmeli 2 Kredi  
             

* Yönettiği Tezler
    Hazırlayan     Tez Adı     Tez Türü     Yıl    
  Raim, Gafarov Musa Cârullah Bigiyev’in Kader Hakkındaki Görüşü Yüksek Lisans 2009  
  Kulla, Florida Kabir Hayatı ve Arnavutluk’ta Ahiret Anlayışı Yüksek Lisans 2008  
  Kılavuz, Ulvi Murat İslâm Kelâmında Kozmolojik Delil (Hudûs-İmkân) Doktora 2007  
  Muhammed, Kadir Recep Cemaleddin el-Kasımi'ye Göre İsbat-ı Vacib Yüksek Lisans 2007  
  Demir, Abdullah Maturidi Kelam Ekolü'nde Mukallidin İmanı Yüksek Lisans 2006  
  Yağlı, Hikmet (Mavil) Ebü’l Muîn En-Nesefî’nin Fiilî Sıfatlar Anlayışı Yüksek Lisans 2004