Ahmet Saim Kılavuz, Prof. Dr.  ( Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ) Image from DB
E-mail askilavuz@uludag.edu.tr  Telefon 2431066 - 60295 
----
İzmir Yüksek İslam Enstitüsü1975

İman ve Küfür Arasındaki Sınır Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Bursa 1983
 

* Kitaplar
    Kitap Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Sayfa    
  Kelâma Giriş (Ulvi Murat Kılavuz ile birlikte) İSAM Yayınları 2010 191  
  Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş Ensar Neşriyat 2009 526  
  İman-Küfür Sınırı Marifet Yayınları 2003  
  99 Soruda İslam Akaidi Çelik Yayınevi 2001 191  
  Kelâm (İHL Ders Kitabı) 1998  
  Akaid (İHL Ders Kitabı) 1997  
  İslam İnancında Cin 1994  
  Din Kültürü Ahlâk Bilgisi (Akif Köten, Osman Çetin, Hüseyin Algül ile birlikte) Marifet Yayınları 1990  
  Ebu Seleme es-Semerkandi ve akaid risalesi (Cümelü usuli'd-din) Emek Matbaacılık 1989  
         

* Bölüm Yazarlığı
    Editör     Kitap Adı     Bölüm Adı     Yayınevi     Yayın Yılı      Bölüm Sayfaları    
  Cağfer Karadaş Çağdaş İslâm Düşünürleri Hayreddin Karaman Ensar Neşriyat 2007 s. 301-346  
  Hayati Hökelekli İslâm'a Giriş: Gençliğin İslâm Bilgisi Allah'ı Bilmek: Allah (U.Murat Kılavuz ile birlikte) Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 2006 s. 41-59  
             

* Makaleler
    Makale Adı   Dergi   Basım Yılı   Cilt   Sayı   Sayfa   Link   
  The Human Responsibility Problem in Islamic Theology: The Case of Generated Acts (U. Murat Kılavuz ile birlikte) The Islamic Quarterly 2006 c. 50 sy. 3 s. 201-216  
  Peygamberlik ve Vahiy Müessesesi T. D. V. Kutlu Doğum II 1992  
  Bişr b. Ğıyâs el-Merîsî, Hayatı, Görüşleri ve İslâm Düşüncesindeki Yeri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1987 c. 2 sy. 2 s. 99-109  
  Hasan b. Ali el-Berbehârî, Hayatı ve İtikadî Görüşleri Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 1987 c. 2 sy. 2 s. 111-120  
               

* Ansiklopedi Maddesi
    Madde Adı     Ansiklopedi     Ansiklopedi Editörü     Basım Yeri     Yayınevi     Yayın Yılı      Cilt     Sayfa    
  Gıyâr TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1996 c. 14 s. 59  
  Elfâz-ı Küfür TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1995 c. 11 s. 26-27  
  Ezel TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1995 c. 12 s. 49-50  
  Fedâlî TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1995 c. 12 s. 293  
  Arrâf TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1994 c. 3 s. 393-394  
  Ebed TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1994 c. 10 s. 72-73  
  Cahd TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1993 c. 7 s. 15  
  Cahîm TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1993 c. 7 s. 19-20  
  Cân TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1993 c. 7 s. 139-140  
  Cin, (M. Süreyya Şahin ile birlikte) TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1993 c. 8 s.5-10  
  Berbehârî TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1992 c. 5 s. 476-477  
  Bih-Âferîd b. Mâhfervedîn TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1992 c. 6 s. 138  
  Bişr b. Gıyâs TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1992 c. 6 s. 220-221  
  Amel Defteri TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1991 c. 3 s. 20-21  
  Azrâil TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1991 c. 4 s. 350-351  
  Bâcûrî TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1991 c. 4 s. 416  
  Akaid TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1989 c. 2 s. 212-216  
  Âkıbet TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1989 c. 2 s. 238  
  Âkıbet TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1989 c. 2 s. 238  
  A’lâmü’n-Nübüvve TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1989 c. 2 s. 339  
  Ali el-Hâdî TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1989 c. 2 s. 394-395  
  Ali er-Rızâ TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1989 c. 2 s. 436-438  
  Allâh TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1989 c. 2 s. 502  
  Allâh TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1989 c. 2 s. 502  
  A’mâ TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1989 c. 2 s. 553-554  
  Adl TDV İslam Ansiklopedisi İstanbul 1988 c. 1 s. 387-388  
                 

* Bildiri / Müzakere
    Bildiri / Müzakere     Sempozyum     Kurum     Yer     Yıl     
  Peygamberlik ve Vahiy Müessesesi Kutlu Doğum Haftası II Sempozyumu, 1-7 Ekim 1990, Ankara; Kutlu Doğum Haftası II Ankara

1990

 
           

* Lisansüstü Dersleri
    Ders Adı      Bilim Dalı     Program      Yarıyılı      Zorunlu / Seçmeli      Kredi    
  İslâm Kelâmında Nübüvvet ve Mead Kelam Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bahar Seçmeli 2 Kredi  
  İslâm Kelâmında Ulûhiyet Kelam Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Seçmeli 2 Kredi  
             

* Yönettiği Tezler
    Hazırlayan     Tez Adı     Tez Türü     Yıl     
  Atalar, Gül Hz. İbrahim Kıssasının Kelâm Bahisleri Açısından Tahlili Yüksek Lisans 2009  
  Çelidze, Rasim Ebu İshak İbrahim es-Saffar: Hayatı, Görüşleri ve “Risale fi’l- Kelam” Adlı Eseri (Tahkik, İnceleme) Yüksek Lisans 2007  
  Abdullayev, Ovezmuhammet Seyyid Şerîf Cürcânî’de Tanrı ve Âlem Tasavvuru Doktora 2005  
  Çelenk, Mehmet XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Safevî Şiîliği Doktora 2005  
  Koloğlu, Orhan Şener Cübbâîler’in Kelam Sistemi Doktora 2005  
  Mavil, Kılıçaslan Mâturîdîye Kelam Ekolünde Varlık Anlayışı Yüksek Lisans 2004  
  Baki, Süleyman Manastırlı İsmail Hakkı Kelamî Görüşleri ve ""Telhîsu’l-Kelam fi Berâhîni Akâidi'l- İslam"" isimli eseri Yüksek Lisans 2001  
  Özmantar, İbrahim K. İslam Düşüncesinde Halku’l-Kur’ân Problemi ve Günümüze Yansımaları Yüksek Lisans 2001  
  Koloğlu, Orhan Şener Kadı Abdülcebbâr’da Adalet Anlayışı Yüksek Lisans 2000  
  Hatipoğlu, Adem Mustafa Sabri Efendi’nin İlâhi Sıfatlar, İrâde, Kaza-Kader Konusundaki Görüşleri Yüksek Lisans 1999  
  Demirel, İkram Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Ahiret Hayatı İle İlgili Görüşleri Yüksek Lisans 1997  
  Arıkan, Ahmet Kemâleddîn b. Hümâm’ın Sıfat Görüşü Yüksek Lisans 1996  
  Çelebi, Mehmet Fahreddîn Râzî ve Ahiret Hayatı ile İlgili Görüşleri Yüksek Lisans 1996  
  Çırçır, Yasin Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Peygamberlikle İlgili Görüşleri Yüksek Lisans 1995  
  Güneş, İlhan Elmalılı Hamdi Yazır'ın İsbât-ı Vâcib Konusundaki Görüşleri Yüksek Lisans 1995  
  Luş, Zeynep Selefiyye’de Haberî Sıfatlar Anlayışı Yüksek Lisans 1993  
  Özerol, M. Fatih Son Devir Mu‘tezile Kelamcısı Kadı Abdülcebbâr'a Göre Allah'ın Sıfatları Yüksek Lisans 1993  
  Yücedoğru, Tevfik İslam İtikadında Yaratılış Doktora 1991  
  Erdem, Ömer İbnü-l Cevzi’nin İtikadi Görüşleri Yüksek Lisans 1989  
  Sinanoğlu, Mustafa Kur’an-ı Kerim ve Kitab-ı Mukaddes’te Peygamberlerin İsmeti Yüksek Lisans 1989